Inbjudan till avgränsningssamråd inför att SSC avser söka miljötillstånd för rymdbasen Esrange

Svenska rymdaktiebolaget (SSC) avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för bolagets verksamhet vid rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Ett samrådsunderlag har tagits fram och ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken och Sevesolagen är inlett.

Varför söker vi miljötillstånd för Esrange?
SSC följer idag alla de myndighetskrav som finns och bolaget har alla nödvändiga tillstånd för den befintliga verksamheten. Beslutet att söka detta tillstånd är taget proaktivt av SSC för att samla alla verksamheter på Esrange under ett gemensamt miljötillstånd och för att möta framtida myndighetskrav. Detta eftersom det globala behovet av rymdtjänster ökar och verksamheten vid Esrange utvecklas för att tillgodose detta, i enlighet med vårt samhällsuppdrag – att hjälpa samhället dra nytta av rymden.

Verksamheten vid rymdbasen Esrange har bedrivits inom området sedan 1966. Då planerad verksamhet bedöms omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) innefattar samrådet även ett samråd enligt denna lag, i dagligt tal kallat Sevesosamråd. Då verksamhetsområdet angränsar till Natura 2000-områden kan även en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken bli aktuellt.

Genom att formalisera våra befintliga rutiner för miljösäkerhet är ambitionen att bolagets verksamhetsdrift ska spegla miljöbalkens perspektiv, inte minst genom att värna om våra närboende och andra lokala intressenters behov.

Vad innebär miljötillståndet?
Ansökan kommer att omfatta redan befintlig verksamhet samt planerad verksamhet vid Esrange. Det handlar bland annat om uppsändning av sondraketer och ballonger, uppskjutnings- och landningsplatser, raketmotortester, satellitkommunikation och uppsändningar av satelliter till omloppsbana, samt relaterad infrastruktur för energiförsörjning och konstruktion av vägar, vatten- och avloppsreningsverk, uttag av processvatten och uttag av dricksvatten.

Vi välkomnar dina synpunkter
Vi bjuder in till samråd där möjligheten finns att lägga fram synpunkter i syfte att påverka arbetet med kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ansökan. Vi välkomnar eventuella yttranden senast 2023-10-20. Vi välkomnar även till fysiska samrådsmöten under september 2023. Se mer information nedan.

Varför samråd?
Inför en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken ska sökanden samråda med bland annat myndigheter, enskilda som kan antas bli särskilt berörda och den allmänhet som kan antas bli berörd av verksamheten eller åtgärden. Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Samrådsunderlaget i sin helhet: Samradsunderlag_Esrange.pdf

 

 

 

Esrange Space Center

Samrådsperiod: 7 jul – 20 okt 2023

Samrådsyttranden skickas till: samrad@uat-sscspace.hbgdesignlab.dev
Vänligen observera att inkomna frågeställningar eller ärenden inte kommer att besvaras separat. Underlag från samrådsprocessen behandlas vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivning.
Kan även skickas med post till: SSC, Esrange Space Center
Samrådsyttrande Esrange
Att: Ulf Nygren
Box 802
981 28 Kiruna
Märk brevet ”Samråd Esrange”

Samrådsmöten för allmänheten

12 september Kl. 18.00, Folkets hus, Jukkasjärvi
13 september Kl. 18.00, Gode herdens kyrka, Soppero
Document icon

Samrådsunderlag Esrange

Här kan du ladda ned en PDF med det kompletta underlaget inför avgränsningssamrådet. (5.8MB)